Disclaimer

Disclaimer website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.steamuleer.pro , gemaakt in opdracht van en uitgevoerd door Steamuleer (Kamer van Koophandel: 63888734). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.steamuleer.pro

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Steamuleer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Steamuleer garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Steamuleer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Steamuleer aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Steamuleer niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, blogs, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Steamuleer. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steamuleer of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kunt u sturen via het emailadres pieter@steamuleer.pro
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Het gebruik van het merk Steamuleer in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Het (her)gebruiken en kopiëren van het beeldmerk van Steamuleer en/of ander (beeld)materiaal dat onder meer via de website en/of social (media) netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube, is gepubliceerd, is ten strengste verboden.

Wijzigingen

Steamuleer heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.